Energitilsynet tager gebyrer for elnetvirksomheder til efterretning

Dansk Energi har anmeldt branchevejledning med vejledende standardgebyrer for visse ydelser fra elnetvirksomhederne. Energitilsynet har taget vejledningen til efterretning med visse undtagelser

Sagen forelægges for Energitilsynet, da de vejledende standardgebyrer forventes at blive anvendt af de fleste netvirksomheder og efterfølgende vil indgå i de gebyrer, der anmeldes til Energitilsynet.

Standardgebyrerne dækker ydelser, hvor Dansk Energi vurderer, at omkostningerne ved ydelsen mere rimeligt kan henføres til en enkelt kunde, frem for at lade omkostningerne indgå ved betaling over tarifferne. Ydelserne angår tilslutninger, nedtagning og genopsætning af måler, målerundersøgelse, rykkere, afbrydelse og genåbning og lignende.

Den anmeldte branchevejledning indebærer dels en ændring af gebyrsatserne for eksisterende vejledende standardgebyrer (overvejende forhøjelse af satserne), dels indførelse af otte nye vejledende standardgebyrer. Branchevejledningen indeholder tillige for oversigtlighedens skyld de lovfastsatte gebyrer. Endvidere indgår forslag til en indfasningsmodel samt en ordning, hvorved standardgebyrerne pristalsreguleres fra 2019 og frem.

Samlet vurderer Energitilsynet, at de anmeldte vejledende standardgebyrer og gebyrsatserne med visse undtagelser kan tages til efterretning, men dog kun for en tidsbegrænset periode frem til den 31. december 2018 og på betingelse af, at der sker indfasning af gebyrstigningerne i perioden 2016 – 2018, som foreslået af Dansk Energi. 15/12165

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.