Fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukt for 2021

Forsyningstilsynet skal fastsætte et tillæg til spotprisen i henhold til § 72 f, stk. 3, i lov om elforsyning for de forbrugere, der står uden kontrakt om levering af el i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs, samt hvis elforbrugeren af andre grunde står uden kontrakt om levering af el.

Forsyningstilsynet fastsætter et tillæg for forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh for både timemålte og ikke-timemålte forbrugere samt for alle med et forbrug over 100 MWh for timemålte forbrugere. Tillægget fastsættes som forskellen mellem detailprisen og spotprisen for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 gældende for 2021.

Forsyningstilsynet finder, at tillæggene er fastsat efter en saglig og retvisende metode, og at fastsættelsen af konkurstillæggene afspejler det generelle markedsmæssige prisniveau for el i detailmarkedet.

Find afgørelsen og bilag til afgørelsen til højre på denne side