Forrentning af Københavns Kommunes mellemværender med de kommunale el- bygas- og varmeforsyningsvirksomheder

Energitilsynet modtog ved Energistyrelsens skrivelse af 5. juli 2002 Københavns Kommunes henvendelse om rentestørrelser i forrentningen af kommunens mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder inden for el-, fjernvarme- og bygasforsyning ved kommunens budgetlægning for år 2003.

Københavns Kommune ønsker Energitilsynets udtalelse om, hvorvidt elforsyningens restgæld over for kommunen vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser kan forrentes med 3 pct. p.a. og hvorvidt øvrige mellemværender med el-, fjernvarme- og bygasforsyningsvirksomhederne kan forrentes med en rente, som på budgettidspunktet er fastsat til 7 pct. p.a., men med efterfølgende regulering når den faktiske rente for året er kendt på den underliggende obligation. 3/1320-8901-0181