Forsyningstilsynet godkender Energinets anmodning om en undtagelse fra at implementere 15-minutters ubalanceafregning

Den danske transmissionssystemoperatør for el Energinet er underlagt en række implementeringskrav i henhold til netværksregler og guidelines, der udspringer af EU-forordningen om det indre marked for elektricitet. Baggrunden for det, er arbejdet mod et mere harmoniseret indre marked for elektricitet i EU. Et af disse krav er implementeringen af 15-minutters ubalanceafregning.   

Energinet har anmodet om en undtagelse fra at implementere 15-minutters ubalanceafregning (ISP15) inden den 18. december 2020. Som led i det nordiske balancesamarbejde (Nordic Balancing Model-program, herefter NBM-programmet), har de nordiske transmissionsoperatører for el i fællesskab fastlagt en ny dato for implementering af ISP15 den 22. maj 2023.

ISP15 er en aktivitet ud af flere sammenhængende aktiviteter i NBM-programmet, hvor etableringen af et nordisk aFRR-kapacitetsmarked er en forudsætning for at kunne implementere ISP15 uden tab af driftssikkerhed i det nordiske synkronområde. Idet DK1 er tilknyttet samarbejdet i det nordiske regulerkraft og også er en del af den fællesnordiske forberedelse og overgang til de fælleseuropæiske markedsplatforme, MARI og PICASSO, godkender Forsyningstilsynet en undtagelse i både budområdet Vestdanmark (DK1) og budområdet Østdanmark (DK2).

Forsyningstilsynets afgørelse med bilag kan findes her på siden under ”Hent fil”.