Forsyningstilsynet godkender Energinets metodeanmeldelse af ændring til ubalanceafregningen samt indførsel af en supplerende afregningsmekanisme

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinet Elsystemansvar A/S’ (Energinets) ændrede vilkår og betingelser for balanceansvarlige aktører samt en supplerende afregningsmekanisme.

Forsyningstilsynets afgørelse sker i forhold til Energinet Systemansvar A/S (Energinet) og efter EU-forordning 2017/2195 (EBGL).

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinet Elsystemansvar A/S’ (Energinets) ændrede vilkår og betingelser for balanceansvarlige aktører samt en supplerende afregningsmekanisme.

Det er nødvendigt, at energisystemet altid er i balance, dvs. at forbruget af elektricitet altid skal matches af en tilsvarende produktion af elektricitet. I dag afregnes ubalancer pr. time og dækkes af transmissionssystemoperatørernes reserve-mekanismer. En balanceansvarlig aktørs balanceposition er det samlede overskud eller underskud af strøm for en given time på tværs af produktion, forbrug, køb og salg.

I Danmark fremgår reglerne for balanceafregning af Energinets forskrifter. De ændrede vilkår og betingelser indebærer, at alle ubalancer skal indgå i en samlet balanceposition, hvilket betyder, at det ikke længere vil være teknisk muligt for Energinet at opkræve særskilte gebyrer eller tariffer på forskellige dele af en balanceansvarlig aktørs portefølje. Energinet har derfor tillige med de ændrede vilkår og betingelser, hvormed der indføres étprisafregning, anmeldt en supplerende afregningsmekanisme for alle ubalancer til Forsyningstilsynets godkendelse.

Den supplerende afregningsmekanisme vil være et beløb pr. MWh ubalance samt et ugentligt abonnement. Anmeldelsen indeholder ikke en metode til at fastsætte det fremtidige niveau for den supplerende afregningsmekanisme. Energinet har oplyst, at de vil anmelde dette særskilt til Forsyningstilsynet på et senere tidspunkt.

Forsyningstilsynet godkender de ændrede vilkår og betingelser for balanceansvarlige aktører, som Energinet Elsystemansvar A/S (Energinet) den 9. februar 2021 har anmeldt til Forsyningstilsynets godkendelse medfør af artikel 18 i Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/280 af 22. februar 2021 om ændring af forordning (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 og (EU) 2017/1485 for at bringe dem i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/943 (EBGL).

Forsyningstilsynet godkender ligeledes at der indføres en supplerende afregningsmekanisme, som Energinet har anmeldt til Forsyningstilsynets godkendelse den 9. februar december 2021 i medfør af EBGL artikel 44, stk. 3, idet metoden for fastsættelse af niveauet for en sådan mekanisme ikke godkendes med denne afgørelse.

Godkendelsen af de ændrede vilkår og betingelser for balanceansvarlige aktører er sket i medfør af EBGL artikel 5, stk. 4, litra c, jf. artikel 6, stk. 3, 2. og 3. pkt., jf. artikel 17, stk. 1 og 2, artikel 18, stk. 6, litra a-k, og artikel 54 stk. 3, litra a.

Godkendelsen af den supplerende afregningsmekanisme er sket i medfør af artikel 5, stk. 4, litra g, jf. artikel 44, stk. 1 og 3, og artikel 54 stk. 3, litra a.

Se selve afgørelsen for yderligere oplysninger

Afgørelsen kan downloades i sin fulde længde unde 'Hent fil' her på siden.

Til afgørelsen er knyttet følgende bilag

  • Bilag 5: Wind Denmarks høringssvar til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse
  • Bilag 4: Dansk Energis høringssvar til metoden
  • Bilag 3: Wind Denmarks høringssvar til metoden
  • Bilag 2: Ørsteds høringssvar til metoden
  • Bilag 1: Energinets metodeanmeldelse