Forsyningstilsynet tager Dansk Energis Branchevejledning om Tarifmodel 3.0 til efterretning

Dansk Energi har udarbejdet og til Forsyningstilsynet anmeldt en ny branchevejledning (Tarifmodel 3.0) for tarifering af kunder tilsluttet distributionsnettet.

Branchevejledningen beskriver principper og metoder for beregning af tariffer, effektbetaling og abonnementer. Den nye branchevejledning for tarifering træder i stedet for den hidtidige branchevejledning kaldet Tarifmodel 2.0.

Tarifmodel 3.0 er en videreudvikling af Tarifmodel 2.0, der videreføres for så vidt angår de centrale tariferingsprincipper, herunder at der sker en uændret tarifering af egenproducenter og producenter, ligesom det såkaldte vandfaldsprincip og inddelingen i køberkategorier bevares. De væsentligste ændringer i forhold til Tarifmodel 2.0 er, at Tarifmodel 3.0 gør tidsdifferentiering af kWh-forbrugstariffen til standard og videreudvikler denne. Derudover indføres effektbetaling for kunder tilsluttet de højeste spændingsniveauer. Endelig foretages en generel opdatering abonnementerne som følge af ny lovgivning, blandt andet som følge af, at energispareordningen er ophørt, og at de såkaldte skabelonkunder er afskaffet ved udgangen af 2020.

Forsyningstilsynet har gennemgået Dansk Energis branchevejledning Tarifmodel 3.0 og vurderer, at netvirksomhedernes korrekte anvendelse af Tarifmodel 3.0 som udgangspunkt vil føre til tariffer, der er forenelige med kravene om tarifering i elforsyningsloven og elmarkedsforordningens artikel 18. Forsyningstilsynet tager derfor Tarifmodel 3.0 til efterretning, dog kun for en periode frem til udgangen af 2027, ligesom den del af tariferingsmodellen, der angår rådighedstarifering og rådighedsbetaling for egenproducenter, kun tages til efterretning for en periode frem til udgangen af 2023, jf. elforsyningslovens § 73 b.

Forsyningstilsynet vil derfor tidsbegrænse godkendelser af netvirksomheders metoder for tarifering, der følger Tarifmodel 3.0, i overensstemmelse med ovennævnte perioder frem til henholdsvis udgangen af 2027 og 2023.