Forsyningstilsynets afgørelse, der i forhold til Energinet godkender Kapacitetsberegningsregion Hansas metode for at fordele udgifter til belastningsomfordeling og modkøb

Den aktuelle metode angår fordeling af udgifter til at gennemføre belastningsomfordeling og modkøb, og som hver især udgør økonomiske virkemidler i forhold til afhjælpe fysiske kapacitetsbegrænsninger i el-systemet.

Belastningsomfordeling og modkøb fungerer ved, at Energinet og andre transmissionssystemoperatører (TSO’er) køber elektricitet ét sted og sælger elektricitet ét andet sted for på den måde at mindske belastningen et specifikt sted i el-systemet. Det er udgifterne til disse køb og salg af elektricitet, som skal fordeles i kraft af metoden.

Forsyningstilsynet og de øvrige regulatorer i Kapacitetsberegningsregion Hansa har fundet grundlag for at revidere metoden, så det fremgår, at metoden er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens afgørelse (EU) 2020/2123 af 11. november 2020 i forhold til el-transmissionsforbindelsen på budområdegrænsen Østdanmark (DK2) -Tyskland (DE), Kriegers Flak Common Grid Solution. Herunder at Kommissionens afgørelse har som virkning, at elektricitet, genereret via vindmølleparkerne tilsluttet forbindelsen, fortsat vil få prioritet frem for almindelig markedsadgang ved transmission af elektricitet via forbindelsen.

Processen for at ændre metoden sikrer også det oprindelige formål med ændringen, at få inkluderet el-transmissionsforbindelsen på budområdegrænsen Vestdanmark (DK1) - Nederlandene (NL), Cobrakablet, i metoden. Herunder således, at udgifter til belastningsomfordeling og modkøb på Cobrakablet skal fordeles 50/50 mellem de to berørte TSO’er, danske Energinet og nederlandske TenneT NL.

Citat af selve det juridiske indhold af afgørelsen:
Forsyningstilsynet godkender i forhold til Energinet Elsystemansvar A/S metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb i forbindelse med den fælles langsigtet day-ahead- og intraday-kobling for Kapacitetsberegningsregion Hansa på baggrund af de regulerende myndigheders reviderede udgave af 26. februar 2021 af transmissionssystemoperatørernes ændringsforslag af 29. december 2020 til metoden.

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, artikel 74, stk. 1, jf. artikel 9, stk. 7, litra h, og under hensyn til formålsbestemmelserne efter forordningens artikel 3, litra a-j.

Forsyningstilsynets afgørelse beror dertil på de regulerende myndigheders adgang efter artikel 5, stk. 6, 1. pkt., i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder til revision af forslag til metoder og af tidligere godkendte metoder i overensstemmelse med EU’s netværkskoder og EU’s netværksretningslinjer.


Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger:

Bilag 1: Energinets anmeldelse af 26. august 2019 af Hansa-TSO’ernes ændringsforslag til RCCS-metoden for CCR Hansa.

Bilag 2: Hansa-regulatorernes ændringsforslag af 14. august 2019 til RCCS-metoden for CCR Hansa.

Bilag 3: Forsyningstilsynets anmodning af 30. september 2020 til Energinet om ændringsforslag til RCCS-metoden for CCR Hansa.

Bilag 4: Hansa-regulatorers anmodning af 30. september 2020 til Hansa-TSO’erne om ændringsforslag til RCCS-metoden for CCR Hansa.

Bilag 5: Energinets anmeldelse af 21. december 2020 af ændringsforslag til RCCS-metoden for CCR Hansa.

Bilag 6: Hansa-TSO’ernes ændringsforslag af 29. december 2020 til RCCS-metoden for CCR Hansa.

Bilag 7: Hansa-TSO’ernes ledsagende notat af 29. december 2020 til RCCS-metoden for CCR Hansa.

Bilag 8: Hansa-regulatorernes revision af 26. februar 2021 af Hansa-TSO’ernes forslag til RCCS-metoden for CCR Hansa.

Bilag 9: Hansa-regulatorernes revision af Hansa-TSO’ernes ledsagende notat til RCCS-metoden for CCR Hansa.

Bilag 10: Hansa-regulatorernes position paper af 10. marts 2021 om revideret forslag til RCCS-metoden for CCR Hansa.