Forsyningstilsynets afgørelse, der i forhold til Energinet godkender Kapacitetsberegningsregion Hansas metode for kapacitetsberegning for belastningsomfordeling og modkøb

Metoden angår tiltag i form af ”belastningsomfordeling” (på engelsk ”Redispatching”, forkortet RD) og til ”modkøb” (på engelsk ”Countertrading”, forkortet CT), og som hver især udgør (økonomiske) virkemidler i forhold til afhjælpe fysiske kapacitetsbegrænsninger i el-systemet. Både RD og CT fungerer således på den måde, at transmissionssystemoperatørerne (TSO’erne) køber elektricitet ét sted og sælger elektricitet ét andet sted for dermed at mindske belastningen et specifikt sted i el-systemet.

Forsyningstilsynet og de øvrige regulatorer i Kapacitetsberegningsregion Hansa har fundet grundlag for at godkende forslaget fra regionens TSO’er til en ændret metode, så det fremgår, at metoden er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens afgørelse (EU) 2020/2123 af 11. november 2020 i forhold til el-transmissionsforbindelsen på budområdegrænsen Østdanmark (DK2) -Tyskland (DE), Kriegers Flak Combined Grid Solution. Herunder at Kommissionens afgørelse har som virkning, at elektricitet, genereret via havvindmølleparkerne tilsluttet forbindelsen, fortsat vil få prioritet frem for almindelig markedsadgang ved transmission af elektricitet via forbindelsen.

Processen for at ændre metoden sikrer også det oprindelige formål med ændringen, at få inkluderet el-transmissionsforbindelsen på budområdegrænsen Vestdanmark (DK1) - Nederlandene (NL), Cobrakablet, i metoden.

 

Citat af selve det juridiske indhold af afgørelsen:

Forsyningstilsynet godkender, i forhold til Energinet Elsystemansvar A/S, en ændret metode for koordineret belastningsomfordeling og modkøb for Kapacitetsberegningsregion Hansa på baggrund af transmissionssystemoperatørernes forslag af 19. februar 2021 til en ændret metode.

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af artikel 9, stk. 7, litra c, jf. artikel 35, stk. 1, og artikel 3, litra a-j, i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, og hvor artikel 9 i forordning 2015/1222 senest er ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/280 af 22. februar 2021.

 

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger:

Bilag 7: Hansa-regulatorernes position paper af 17-05-2021 om forslag til en ændret RD&CT-metode for CCR Hansa

Bilag 6: Hansa-TSO’ernes forslag af 19-02-2021 til en ændret RD&CT-metode for CCR Hansa, redaktionelt tilrettet

Bilag 5: Hansa-TSO’ernes forklarende dokument af 19-02-2021 til en ændret RD&CT-metode for CCR Hansa

Bilag 4: Hansa-TSO’ernes forslag af 19-02-2021 til en ændret RD&CT-metode for CCR Hansa

Bilag 3: Energinets anmeldelse af forslag af 19-02-2021 til en ændret RD&CT-metode for CCR Hansa

Bilag 2: Hansa-regulatorernes anmodning af 04-09-2020 til Hansa-TSO’erne om et forslag til en ændret RD&CT-metode for CCR Hansa

Bilag 1: Forsyningstilsynets anmodning af 04-09-2020 til Energinet om et forslag til en ændret RD&CT-metode for CCR Hansa