Forsyningstilsynets afgørelse, der i forhold til Energinet godkender Kapacitetsberegningsregion Hansas metode for kapacitetsberegning for day-ahead- og intraday-tidsrammerne

Metoden angår beregning af tilgængelig kapacitet i el-transmissionsnettet mellem budområder for hver markedstidsenhed, idet metoden anvendes for både day-ahead- og intraday-tidsrammerne. Metoden bygger dertil uændret på den koordinerede nettotransmissionsmetode (CNTC), hvorefter den tilgængelige handelskapacitet forudberegnes.

Forsyningstilsynet og de øvrige regulatorer i Kapacitetsberegningsregion Hansa har fundet grundlag for at revidere metoden, så det fremgår, at metoden er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens afgørelse (EU) 2020/2123 af 11. november 2020 i forhold til el-transmissionsforbindelsen på budområdegrænsen Østdanmark (DK2) -Tyskland (DE), Kriegers Flak Combined Grid Solution. Herunder at Kommissionens afgørelse har som virkning, at elektricitet, genereret via vindmølleparkerne tilsluttet forbindelsen, fortsat vil få prioritet frem for almindelig markedsadgang ved transmission af elektricitet via forbindelsen.

Processen for at ændre metoden sikrer også det oprindelige formål med ændringen, at få inkluderet el-transmissionsforbindelsen på budområdegrænsen Vestdanmark (DK1) - Nederlandene (NL), Cobrakablet, i metoden.

 

Citat af selve det juridiske indhold af afgørelsen:

Forsyningstilsynet godkender, i forhold til Energinet Elsystemansvar A/S, en ændret fælles koordineret kapacitetsberegningsmetode for day-ahead- og intraday-tidsrammerne for Kapacitetsberegningsregion Hansa.

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af artikel 9, stk. 7, litra a, jf. artikel 20, stk. 2, og artikel 3, litra a-j, i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, og hvor artikel 9 i forordning 2015/1222 senest er ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/280 af 22. februar 2021.

Forsyningstilsynets godkendelse sker på baggrund af, af de regulerende myndigheder hos Kapacitetsberegningsregion Hansa har gennemført en revision den 26. april 2021 af transmissionssystemoperatørernes forslag af 19. februar 2021 til en ændret metode.

Den reviderede udgave af 26. april 2021 af forslaget til metode er foretaget i medfør af artikel 9, stk. 5, 3. pkt., i forordning 2015/1222, ændret ved forordning 2021/280, og artikel 5, stk. 6, 1. pkt., i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder.


Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger:

 

Bilag 8: Hansa-regulatorernes position paper af 17-05-2021 om forslag til en ændret DA&ID CCM for CCR Hansa

Bilag 7: Hansa-regulatorernes revision af 26-04-2021 af forslag til en ændret DA&ID CCM for CCR Hansa

Bilag 6: Hansa-TSO’ernes høringsnotat af 19-02-2021 til høringsversionen af en ændret DA&ID CCM for CCR Hansa

Bilag 5: Hansa-TSO’ernes forklarende dokument af 19-02-2021 til en ændret DA&ID CCM for CCR Hansa

Bilag 4: Hansa-TSO’ernes forslag af 19-02-2021 til en ændret DA&ID CCM for CCR Hansa

Bilag 3: Energinets anmeldelse af forslag af 19-02-2021 til en ændret DA&ID CCM for CCR Hansa

Bilag 2: Hansa-regulatorernes anmodning af 04-09-2020 til Hansa-TSO’erne om et forslag til en ændret DA&ID CCM for CCR Hansa

Bilag 1: Forsyningstilsynets anmodning af 04-09-2020 til Energinet om et forslag til en ændret DA&ID CCM for CCR Hansa