Forsyningstilsynets afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift H1

Energinet har den 22. juni 2020 anmeldt 10 metoder vedrørende forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning m.v. til Forsyningstilsynet. Formålet med anmeldelsen er at opdatere eller fjerne utidssvarende metoder med virkning fra og med den 1. januar 2021, således at forskriften i sin helhed gøres mere ensartet, simplere og tidssvarende.

Energinet har anmeldt metodeændring af betingelserne og tidsfristen for elhandelsvirksomhedens anmeldelse og annullering af leverandørskift samt til- og fraflytninger til Datahub.

Ændringen af tidsfristen for elhandelsvirksomhedens anmeldelse af tilflytning fra 15 til fem arbejdsdage efter skæringsdatoen skyldes de ændrede regler for ubalanceafregning, som Energinet har anmeldt til Forsyningstilsynet den 16. august 2019.

Energinet har endvidere anmeldt ændring af, hvordan kunden stilles ved fejlagtigt leverandørskift og flytning. Ændringerne består i, kundens krav på at genindtræde i sin hidtidige aftale om levering af el på uændrede vilkår, ændres til at kunden får krav på at blive ført tilbage til sin hidtidige elhandelsvirksomhed, som om det fejlagtige leverandørskifte eller flytning ikke havde fundet sted. Kunden vil dermed ikke nødvendigvis kunne få samme produkt og vilkår hos den hidtidige elhandelsvirksomhed, som før det fejlagtige leverandørskifte eller flytning blev gennemført.

Skabelonafregning ophører fra og med den 1. januar 2021, jf. Energinets forskrift H2. Energinet har derfor anmeldt ændring og annullering af en række metoder i forskriften, således at alle forhold angående skabelonafregning udgår fra forskriften.

Energinet har desuden anmeldt metodeændringer af betingelser og tidsfrister i forhold til netvirksomhedens anmeldelse til Datahub af skift af afregningsform, fysisk afbrydelse af målepunkt, nedlæggelse af målepunkt samt skift af elmåler.

Forsyningstilsynet godkender de anmeldte metoder nr. 1 til og med nr. 9, idet de er objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige.

Afgørelsen og dens tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.