Forsyningstilsynets kompetence i sag om NKE-Elnet A/S’ klage over Energinets afgørelse vedrørende afslag på bagudrettet korrektion af fejl i nettarif i Datahub

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at tilsynet ikke har kompetence til at behandle NKE-Elnet A/S’ klage grundet manglende hjemmel.

Sagen omhandler, hvorvidt Forsyningstilsynet har kompetence til at behandle NKE-Elnet A/S’ klage af 14. maj 2019.

NKE-Elnet har klaget til Forsyningstilsynet over en afgørelse truffet af Energinet, hvor Energinet afviser netvirksomhedens konkrete anmodning om bagudrettet korrektion af en prisfejl i én af virksomhedens nettariffer i Datahub, jf. Energinets forskrift H3 – Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold.

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om, at tilsynet ikke har kompetence til at behandle NKE-Elnets klage grundet manglende hjemmel.

Forsyningstilsynet vurderer, at NKE-Elnets klage ikke er omfattet af klageadgangen til Forsyningstilsynet hjemlet i § 31, stk. 4 i lov om elforsyning eller i systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 3 eller § 8, stk. 3.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.