Forsyningstilsynet godkender Kapacitetsberegningsregion Hansas ændrede metode for kapacitetsberegning for forwardmarkedet

Forsyningstilsynets afgørelse sker i forhold til Energinet Systemansvar A/S (Energinet) og efter EU-forordning 2016/1719 (FCA GL).

Handel med el på det langsigtede marked eller forwardmarkedet sker fra måneder og år før driftsdøgnet og frem til dagen før driftsdøgnet for produktion og levering af el.

El kan ikke lagres i nettet, og selv små ændringer i udbud og efterspørgsel kan føre til store udsving i prisen på el. Disse udsving i prisen for el udgør en finansiel risiko for aktørerne på el-markedet. Aktørerne kan dog via indgåelse af finansielle kontrakter på forwardmarkedet for handel med el prissikre de leverancer af el, som handles på day-ahead-markedet (DA-markedet).

Metoden understøtter forwardmarkedet for handel med el ved at beregne kapaciteten for det kommende år og måned. Metoden indebærer således, at der stilles kapacitet til rådighed for at kunne afdække risici for udsving i prisen for el, og gør det muligt for aktører at kunne udarbejde retvisende prognoser for den fremtidige efterspørgsel og udbud af el (og dermed prisen for el) i DA-markedet.

Metoden bygger uændret på den koordinerede nettotransmissionsmetode (CNTC), hvorefter den tilgængelige handelskapacitet forudberegnes.

Forsyningstilsynet og de øvrige regulatorer i Kapacitetsberegningsregion Hansa har fundet grundlag for at revidere metoden, så det fremgår, at metoden er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens afgørelse (EU) 2020/2123 af 11. november 2020 i forhold til el-transmissionsforbindelsen på budområdegrænsen Østdanmark (DK2) -Tyskland (DE), Kriegers Flak Combined Grid Solution. Kommissionens afgørelse har herunder som virkning, at el genereret via vindmølleparkerne tilsluttet forbindelsen fortsat vil få prioritet frem for almindelig markedsadgang ved transmission af el via forbindelsen.

Citat af selve det juridiske indhold af afgørelsen

Forsyningstilsynet godkender, i forhold til Energinet Systemansvar A/S, en ændret fælles langsigtet kapacitetsberegningsmetode i Kapacitetsberegningsregion Hansa.

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af artikel 10, stk. 1, jf. artikel 4, stk. 7, litra a, i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling, under hensyn til formålene efter artikel 3, litra a-g, i forordning 2016/1719, og hvor forordningens artikel 4 senest er ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/280 af 22. februar 2021.

Forsyningstilsynets godkendelse sker på baggrund af, af de regulerende myndigheder hos Kapacitetsberegningsregion Hansa har gennemført en revision 22. september 2021 af transmissionssystemoperatørernes forslag af 16. marts 2021 til en ændret metode.

De regulerende myndigheder hos Kapacitetsberegningsregion Hansa har revideret transmissionssystemoperatørernes forslag til en ændret metode i medfør af
artikel 4, stk. 5, 2. pkt., i forordning 2016/1719, ændret ved forordning 2021/280, og
artikel 5, stk. 6, 1. pkt., i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder.

Se selve afgørelsen for yderligere oplysninger

Afgørelsen kan downloades i sin fulde længde unde 'Hent fil' her på siden.

Til afgørelsen er knyttet følgende bilag
  • Bilag 6: Hansa-regulatorernes reviderede udgave af 22-09-2021 af ændret LT CCM i CCR Hansa
  • Bilag 5: Hansa-regulatorernes position paper af 22-09-2021 om ændret LT CCM i CCR Hansa
  • Bilag 4: Hansa-TSO’ernes notat af 16-03-2021 efter høring af forslag til ændret LT CCM i CCR Hansa
  • Bilag 3: Hansa-TSO’ernes forklarende noter af 16-03-2021 til ændret LT CCM i CCR Hansa
  • Bilag 2: Hansa-TSO’ernes forslag af 16-03-2021 til ændret LT CCM i CCR Hansa
  • Bilag 1: Energinets anmeldelse af forslag af 16-03-2021 til ændret LT CCM for CCR Hansa