Godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af metode vedrørende den fælles netmodel

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af metode vedrørende den fælles netmodel i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”) artikel 9, stk. 6, litra d samt elforsyningslovens § 73a

Den anmeldte metode vedrører den fælles netmodel, som er en samlet beskri-2. velse af alle væsentlige karakteristika i det elektriske system (netværk, forbrug og produktion) i landene inden for EU samt regler for at ændre disse karakteristika. Den fælles netmodel skal anvendes til at beregne den tilgængelige kapacitet i transmissionsnettet for hver markedstidsenhed, og der skal udarbejdes en fælles netmodel for henholdsvis day-ahead og intraday markedet. 16/07466