Godkendelse af Energinets anmeldelse vedrørende metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Nordic jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 74

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af kapacitetsberegningsregion Nordics forslag til metoden til fordeling af udgifterne til koordineret belastningsomfordeling og modkøb. 

Metoden indebærer i korte træk, at den eller de TSO’er som ejer det kritiske netværkselement eller –korridor, skal betale eller fordele betalingen ligeligt blandt sig. 18/18967