Godkendelse af fælles regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne TSO’er

I denne sag har Forsyningstilsynet (FSTS) vurderet, om Energinets anmeldelse af 18. juni 2019 af et forslag til fælles regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne transmissionssystemoperatører (TSO’er) kan godkendes efter Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL).

Energinet har indgivet anmeldelsen som certificeret TSO i Danmark, der har ansvar for det danske el-system. Energinets anmeldelse er et led i et samlet forslag, der er udarbejdet af en række europæiske TSO’er. De berørte TSO’ers, herunder Energinets, fælles forslag definerer og afgrænser ”utilsigtede udvekslinger af energi” som forskellen mellem de målbare udvekslinger af energi på bruttobasis og summen af forskellige typer af regulerede og tilsigtede udvekslinger af energi ifølge enten EBGL eller bilaterale eller multilaterale aftaler mellem TSO’erne. Tilsvarende definerer og afgrænser de berørte TSO’ers fælles forslag ”asynkront forbundne TSO’er” som de TSO’er, der indgår i systemansvarlig drift af mindst én el-transmissionsforbindelse (interconnenctor), som forbinder to forskellige synkronområder.

For Energinets vedkommende udgør det danske budområde Vestdanmark (DK1) en del af det kontinentaleuropæiske synkronområde, mens det danske budområde Østdanmark (DK2) udgør en del af nordiske synkronområde. Dette indebærer, at Energinet er asynkront forbundet via de interconnectorer, der forløber mellem DK1 og det nordiske synkronområde, henholdsvis mellem DK2 og det kontinentaleuropæiske synkronområde.

Svarende til kredsen af de berørte TSO’er, i Danmark Energinet, er det regulatorerne i de pågældende EU- og EØS-lande, i Danmark FSTS, der er kompetente myndigheder til at vurdere de berørte TSO’ers forslag og til at træffe hver deres nationale afgørelse i forhold til de respektive TSO’er.

De berørte regulatorer, herunder FSTS, har således indgået i tæt samarbejde og koordination og har til slut opnået enighed om at indstille, at den enkelte regulator kan træffe en national afgørelse om at godkende forslaget i forhold til egen eller egne TSO’er.

FSTS har følgelig fundet, at der er grundlag for at godkende Energinets anmeldelse af et forslag til fælles regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asyn-kront forbundne TSO’er.