Godkendelse af regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Hansa

Forsyningstilsynet har i denne sag taget stilling til Energinets forslag om regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i Kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa), der udvider den hidtidige regionale ordning for de dansk-tyske budområdegrænser til også at omfatte den dansk-nederlandske budområdegrænse.

Energinets forslag om udvidelse af regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder er nødvendig som følge af at den dansk-nederlandske budområdegrænse er blevet inkluderet i CCR Hansa. Langsigtede transmissionsrettigheder udgør en risikoafdækningsmulighed, hvor erhververen af transmissionsrettigheden får udbetalt prisforskellen mellem to prisområder (flaskehalsindtægten).

Energinets forslag er indgivet med hjemmel i artikel 31 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 (FCA GL).

FCA GL har til formål at udvikle effektive risikoafdækningsmuligheder for producenter, forbrugere og detailhandlende for at afhjælpe den fremtidige prisrisiko, herunder harmonisering af de nuværende auktionsregler for langsigtet kapacitetstildeling.

FCA GL har derudover til formål, at transmissionssystemoperatørerne skal koordinere langsigtet beregning af kapaciteten for den kommende måned og det kommende år, som minimum på regionalt plan, for at sikre, at kapacitetsberegningen er pålidelig, og at den optimale kapacitet stilles til rådighed for markedet.

Energinets forslag om regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder er udarbejdet i samarbejde med navnlig de øvrige tre transmissionssystemoperatører i CCR Hansa, der udbyder transmissionsrettigheder: De to transmissionssystemoperatører i det nordtyske område, TenneT TSO GmbH og 50Hertz Transmission GmbH, samt transmissionsoperatøren i Nederlandene, TenneT TSO BV.

Energinets forslag er modtaget hos Forsyningstilsynet den 27. august 2019.

Forslaget er desuden anmeldt til godkendelse hos de øvrige to regulatorer i CCR Hansa, der er berørt af forslaget: Tysklands regulator, Bundesnetzagentur, og Nederlandenes regulator, Autoriteit Consument en Markt.

Energinets forslag indebærer, at langsigtede transmissionsrettigheder fremover vil blive udbudt på den dansk-nederlandske budområdegrænse, på samme vis som det hidtidigt har været tilfældet under den regionale udformning af langsigtede transmissionsrettigheder på de dansk-tyske budområdegrænser. Det vil sige udbud af finansielle langsigtede transmissionsrettigheder i form af optioner og som årlige og månedlige base-load-produkter.

Forsyningstilsynet (og det daværende Sekretariat for Energitilsynet) har tidligere truffet særskilte afgørelser om udbud af langsigtede transmissionsrettigheder på de dansk-tyske budområdegrænser i CCR Hansa og den dansk-nederlandske budområdegrænse.

Forsyningstilsynet finder, at Energinets anmeldte forslag opfylder de formelle krav til udformning af transmissionssystemoperatørers regionale forslag efter FCA GL.

Forsyningstilsynet vurderer, at Energinets forslag dermed opfylder krav til formål og indhold efter FCA GL, hvorefter transmissionssystemoperatører, der udsteder langsigtede transmissionsrettigheder, skal udbyde langsigtet overførselskapacitet til markedsdeltagere, som minimum årligt og månedligt, igennem en fælles tildelingsplatform.

Forsyningstilsynet lægger også vægt på, at de berørte regulatorer i CCR Hansa har opnået enighed om at godkende forslaget.

Ud fra en samlet gennemgang af det anmeldte forslag vurderet op imod kravene ifølge FCA GL, finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldte forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i CCR Hansa kan godkendes.

Afgørelsen kan findes her under 'Hent fil'.