Godkendelse af TSO-afregning af tilsigtede og utilsigtede udvekslinger af energi inden for kontinentaleuropæisk synkronområde

Forsyningstilsynet (FSTS) har i denne sag taget stilling til, om Energinets anmeldelse af 13. marts 2020 af forslag til regler for afregning mellem transmissionssystemoperatører (TSO’er) af tilsigtede og utilsigtede udvekslinger af energi inden for det kontinentaleuropæiske synkronområde kan godkendes efter Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL).

Energinet har anmeldt forslagene som certificeret TSO i Danmark, der har ansvar for at balancere det danske el-system. Energinets anmeldelse er et led i et samlet forslag, der er udarbejdet af kredsen af berørte TSO’er i det kontinentaleuropæiske synkronområde. De berørte TSO’ers fælles forslag definerer og afgrænser tilsigtede udvekslinger af energi som følge af enten frekvenskontrolprocessen eller rampingbegrænsninger for aktiv effekt for synkrone områder. Dertil definerer forslagene utilsigtede udvekslinger af energi som summen af ”områdereguleringsfejl” for den givne periode for indbyrdes TSOafregning.

”Områdereguleringsfejl” udgør en særlig mekanisme efter Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SOGL).

FSTS har vurderet, at de anmeldte forslag opfylder kravene ifølge EBGL til fastsættelse af fælles regler for TSO’ernes indbyrdes afregninger. Afhængig af, om det er tilsigtede udvekslinger af energi som følge af frekvenskontrolprocessen eller rampingbegrænsninger eller utilsigtede udvekslinger af energi som summen af områdereguleringsfejl.

FSTS har også vurderet, at forslagene opfylder de generelle krav i EBGL for TSO’ernes afregning for udvekslinger af energi, herunder for de underliggende betalingsstrømme. Dertil har FSTS vurderet, at forslaget er i overensstemmelse med formålet med EBGL.

Regler for TSO-afregning skal efter EBGL tage hensyn til priser for balanceringsenergi. Dog er IT-platformene for udveksling af balanceringsenergi inden for EU og EØS på sådanne udviklingstrin, at TSO-afregning efter priserne for balanceringsenergi endnu ikke kan lade sig gøre. De berørte regulatorer, herunder FSTS, har herefter accepteret, at TSO-afregning ifølge de aktuelle forslag kommer til at basere sig på day-ahead-priser.

FSTS har på baggrund af denne vurdering fundet, at Energinets anmeldte metodeforslag kan godkendes.

Afgørelsen og dens tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.