Kompenserende kabellægning ved etablering af 400 kV-forbindelse

I forbindelse med godkendelse af 400 kV-forbindelsen mellem Vendsysselværket og Trige har Eltra givet tilsagn om en række saneringer af 150 kV-nettet i NV Nets område, hvor NV Net skal nedtage nogle 150 kV-forbindelser og erstatte dem med kombinerede 400/150 kV-fremføringer eller 150 kV-kabler

Kompenserende kabellægning ved etablering af 400 kV-forbindelsen Vendsysselværket-Trige. Saneringen har baggrund i en saneringsplanlægning mellem elselskaberne og Nordjyllands amt, hvor 400 kV forbindelsen mellem Vendsysselværket og Trige er begrundet i, at med højspændingsforbindelsen vil forsyningssikkerheden være sikret. Eltra etablerer og ejer 400 kV-forbindelsen.

Ved brev af 4. april 2003 har Eltra Transmission anmeldt en aftale mellem Eltra og NV Net, således at NV Net holdes skadesløs for de afledte investeringer i 150 kV-nettet som 400 kV-forbindelsen Vendsysselværket-Trige medfører.

Aftalen indebærer, at Eltra dækker NV Nets eventuelle tab ved de afledte 150 kV investeringer, som 400 kV-forbindelsen Vendsysselværket-Trige medfører.

Eltra anmoder i brevet Energitilsynet om - i forbindelse med behandlingen af aftalen - at tage stilling til, om Eltra kan indregne omkostninger ved NV Nets eventuelle tab i indtægtsrammen i henhold til § 16, stk. 1, nr. 2 i bek. 1182 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV. 3/1320-0302-0762

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.