NESA A/S: Opgørelse af netaktivernes værdi i 1977

NESA har den 3. december 2002 anmeldt en endelig opgørelse af den fri egenkapital i 1977 opgjort efter korrigerede, nedskrevne genanskaffelsesværdier, som er en af de dokumentationsmetoder, som Energitilsynet besluttede kan finde anvendelse

Begrundelsen for, at Tilsynet har peget på korrigerede, nedskrevne genanskaffelsesværdier som en mulig opgørelsesmetode er, at denne metode i den foreliggende situation og ud fra en økonomisk teoretisk betragtning bedst afspejler en korrekt værdiansættelse af aktiverne primo 1977.

Energitilsynet traf afgørelse om, at det meddeles NESA A/S, at en opgørelse af den fri egenkapital jf. elforsyningslovens § 74 stk. 2, baseret på en værdiansættelse af netaktiverne i 1977 til 1,299.731 mia. kr. reduceret med 102,698 mio kr. vil kunne godkendes.

Afgørelsen om værdiansættelsen af netaktiverne er betinget af en række forhold. 3/1320-0303-0062

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.