NESA: Opgørelse af fri egenkapital og spørgsmål om udskudt skat

NESA har anmeldt en beregning af udskudt skat som følge af opgørelsen af den fri egenkapital i 1977 efter nedskrevne genanskaffelsesværdier 

Beregningen var opgjort til 1.257.378 t. kr., som blev tilbagediskonteret til nutidsværdi i 1977 svarende til en værdi 85.610 t. kr. Uanset den anmeldte beregning er det NESAs opfattelse, at der ikke bør tages hensyn til udskudt skat ved opskrivning af den bogførte egenkapital i 1977.

Tilsynets principafgørelse af 27. februar 2002 indebærer, at der ved enhver opskrivning af den bogførte egenkapital i 1977 skal tages hensyn til udskudt skat, at det er skattesatsen i 1977 på 37%, der skal anvendes ved beregningen, og at der skal foreligge en revisionsmæssig redegørelse for beregningen af den udskudte skat i 1977.

Energitilsynet besluttede blandt andet at anvendelse af aktie-ekspropriationsmodellen, aktiv-ekspropriationsmodellen og regnskabsmodellen i medfør af elforsyningslovens § 74, stk. 2, jf. stk. 3, ikke kan finde anvendelse ved hensyntagen til den udskudte skat, der knytter sig til opskrivning af den bogførte egenkapital ved opgørelsen af den fri egenkapital i 1977 efter nedskrevne genanskaffelsesværdier.  3/1320-0303-0062

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.