Omgørelse af afgørelse om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2013

Energitilsynet har truffet en ny afgørelse om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2013, efter at Energiklagenævnet ophævede og hjemviste Energitilsynets afgørelse fra december 2012 i samme sag

Energitilsynets afgørelse af 18. december 2012 blev ophævet og hjemvist af Energiklagenævnet den 19. august 2013. Energiklagenævnet anførte i nævnets afgørelse, at omkostninger til smart grid projekter og fjernaflæste målere skal holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger.

Energitilsynet lægger til grund, at Energiklagenævnets afgørelse skal forstås på den måde, at benchmarkingmodellen skal ændres således, at alle omkostninger vedr. fjernaflæste målere og smart grid skal holdes ude af benchmarkingen samt, at alle fjernaflæste målere ligeledes udgår af beregningen af selskabernes omkostningsindeks.

Konsekvensen af Energiklagenævnets afgørelse er, at beregningen af selskabernes effektiviseringspotentiale ændres. Energitilsynet har derfor den 28. januar 2014 truffet en ny afgørelse om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2013. 13/00413

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.