Opgørelse af NESA NETs fri egenkapital

NESA A/S anmeldte den 3. december 2002 en endelig opgørelse af den samlede fri egenkapital primo 1977 på 3,6 mia. kr. Anmeldelsen var foretaget efter korrigerede, nedskrevne genanskaffelsesværdier i 1977

Energitilsynet traf afgørelse om at det meddeles NESA A/S, at Tilsynet har truffet afgørelse om at kunne godkende en åbningsbalance for NESANET A/S pr. 1. januar 2000 baseret på nedenstående forudsætninger, idet det forudsættes, at de endelige beregninger er ledsaget af en revisor opgørelse:

  •  at den fri egenkapital pr. 1. januar 1977 opskrives med i alt 3.137.375 t.kr., der reduceres med udskudt skat på i alt 1.160.829 t.kr., således at den samlede opskrivning af net- og produktionsaktiverne, bygningen på Strandvejen i 1977 og periodiseringen af elindtægterne opgøres til 1.976.546 t.kr. Det forudsættes, at der foreligger en revisionserklæring om, at opgørelsen er baseret på aktiver, som NESA A/S ejede på dette tidspunkt
  • at den bogførte værdi på 201.800 t.kr. i 1977 korrigeres med godkendt forrentning, godkendte rationaliseringsoverskud, overskud ved sideordnede aktiviteter og udlodning, hvorefter den bogførte egenkapital 1. januar 2000 udgør 715,8 mio. kr., hvoraf 442.379 t.kr. placeres i netselskabet
  • at balancen opskrives med 190.655 t.kr., som følge af at bygningen på Strandvejen tilskrives den bundne kapital og omsætningsaktiverne
  • at Energitilsynets efterfølgende godkendelse af NESANETs reviderede åbningsbalance pr. 1. januar 2000 forudsætter, at den fri og den bundne egenkapital og dens fordeling er opgjort i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens regler herom, at der foreligger en revisor opgørelse for så vidt angår værdiansættelsen af bygningen i overensstemmelse med det princip, som tilsynet tilkendegav på mødet den 24. februar 2003, og at NESA fremlægger en revisor redegørelse, der viser, hvordan beregningen af udskudt skat i 1977 er foretaget i overensstemmelse med Tilsynets principafgørelse af 27. februar 2002.
  • 3/1320-0303-0060

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.