Pristillæg for prioriteret produktion ved virksomheds ophør

Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Elkraft System, at ved årligt elforbrug forstås, i forbindelse med ophør af en virksomhed, forbruget pr. forbrugssted i de senest forudgående 12 måneder inden slutaflæsningen

Elkraft System a.m.b.a. har rettet henvendelse til Energitilsynet med henblik på at få afklaret, hvorledes bestemmelsen i elforsyningslovens § 8, stk. 5-7 om, "et årligt elforbrug på 100 GWh" skal forstås.

Baggrunden for henvendelsen er, at i forbindelse med Stålvalseværkets konkurs blev forbruget i 2002 opgjort til 200 GWh, hvilket indebærer en rabat på 50 % af pristillæggene efter elforsyningslovens §§ 59, 59a og 8, stk. 7, idet elforbrug, der overstiger 100 GWh pr. forbrugssted ikke opkræves pristillæg for forbruget, der overstiger 100 GWh. 3/1320-8901-0360

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.