Rådighedspris for A/S Dansk Shell Raffinaderiet ikke urimelig

Energitilsynet traf afgørelse om, at Energitilsynet ud fra netpriserne hos TRE-FOR Elnet A/S for år 2001 og år 2002, og især netprisen pr. 1. januar 2003, ikke finder den beregnede rådighedspris for A/S Dansk Shell Raffinaderiet urimelig

Energitilsynet traf den 28. oktober 2002 afgørelse i sagen om A/S Dansk Shell Raffinaderiets klage over betaling for rådighed til TRE-FOR Elnet A/S.

Til beregning af betalingen havde TRE-FOR Elnet A/S oplyst at anvende ELFORs model til beregning af rådighedsbetaling. Modellen bestod af to led: Et led til fastlæggelsen af grundlaget for opkrævningen af rådighedsbetalingen, og et prisled.

Energitilsynet vedtog, at modellen, som TRE-FOR Elnet A/S anvendte til fastlæggelse af grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling, lå inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. herved især § 73, forudsat at de af Energitilsynet i afgørelsen krævede begrænsninger indgik i beregningen. 3/1320-0101-0414

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.