Regulatoriske konsekvenser ved netvirksomheders afhændelse af anlægsaktiver

Energitilsynet tilkendegiver principper for de overordnede regulatoriske konsekvenser ved netvirksomheders afhændelse af anlægsaktiver

DONG Energy Eldistribution A/S har ansøgt om en indtægtsrammereduktion som følge af afhændelse af seks ejendomme med virkning pr. 1. januar 2015.

DONG Energy Eldistribution A/S anmoder samtidig Energitilsynet om at fastlægge den regulatoriske håndtering af afhændelsen af ejendommene.

De regulatoriske konsekvenser ved afhændelse af anlægsaktiver vedrører henholdsvis en reduktion af netvirksomhedernes regulatoriske aktivbase (forrentningsgrundlaget), en reduktion af indtægtsrammen samt indregning af eventuelle gevinster og tab ved salg af anlægsaktiver i henholdsvis driftsmæssige indtægter og omkostninger.

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at netvirksomhedernes forrentningsgrundlag skal reduceres med den regulatoriske værdi af anlægsaktivet, uanset om salgsprisen måtte være højere eller lavere end den regulatoriske værdi. Også indtægtsrammen finder sekretariatet bør reduceres.

Sekretariatet finder endelig, at markedsværdien for anlægsaktivet bør opgøres på det tidspunkt, hvor anlægsaktivet udgår af den regulatoriske økonomi, og at gevinster eller tab i forhold til den regulatoriske værdi skal tillægges årets indtægter (gevinst) eller omkostninger (tab). 15/00322

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.