Tilkendegivelse om elnetvirksomheders differencer

Energitilsynets ændrer praksis for afvikling af differencer i elnetvirksomhederne i 2005-2010

I forbindelse med gennemgangen af DONG Energy Eldistribution A/S’ bagudrettede indtægtsrammer for 2005-2014 er der opstået behov for afklaring af en principiel problemstilling, der relaterer sig til afvikling af differencer i elnetvirksomhedens favør. En difference i virksomhedens favør opstår, når virksomheden i et år ikke opkræver indtægter svarende til hele sin indtægtsramme.

Sekretariatet for Energitilsynet har bedt Kammeradvokaten vurdere, om sekretariatets praksis i perioden 2005-2010 bør ændres set i lyset af Energistyrelsens præcisering af regelgrundlaget i 2015. Kammeradvokaten vurderer, at Energitilsynet bør ændre praksis, således at differencer i perioden 2005-2010 håndteres på samme måde som i 2011 og frem. Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået Kammeradvokatens notat og kan tilslutte sig Kammeradvokatens vurderinger. 15/01397

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.