Tilkendegivelse vedr. Dansk Energis anmeldelse af standardaftale for tilslutning med begrænset netadgang

Dansk Energi anmeldte den 22. juni 2018 ’Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang’ (Standardaftale) og ’Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang’ (Vejledning) til Sekretariatet for Energitilsynet (herefter Forsyningstilsynet) i medfør af elforsyningslovens § 73 b.

BERIGTIGELSE AF DEN 31. MARTS 2020

Der er grundet fejlskrift foretaget følgende formelle berigtigelser i Forsyningstilsynets tilkendegivelse af den 20. marts 2020.

s. 2, under ”Sagsfremstilling”

”Dansk Energi har den 26. juni 2018 anmeldt – og den 13. september 2018 genanmeldt – Standardaftale, version juni 2018 og Vejledning, version 2018. Efter dialog mellem Forsyningstilsynet og Dansk Energi har Forsyningstilsynet den 26. april 2019 og den 1. december 2019 modtaget den reviderede udgave af Standardaftale og Vejledning.”

Rettes til:

”Dansk Energi har den 22. juni 2018 anmeldt – og den 13. september 2018 genanmeldt – Standardaftale, version juni 2018 og Vejledning, version juni 2018. Efter dialog mellem Forsyningstilsynet og Dansk Energi har Forsyningstilsynet den 26. april 2019, den 16. august 2019 og senest den 1. december 2019 modtaget en revideret udgave af Standardaftale og Vejledning. ”

s. 3 under ”Høring”

”Forsyningstilsynet fandt det ikke nødvendigt at sende den reviderede version af Standardaftale og Vejledning, som tilsynet modtog henholdsvis den 26. april 2020 og den 1. december 2020, i høring.”

Rettes til:

”Forsyningstilsynet fandt det ikke nødvendigt at sende de reviderede versioner af Standardaftale og Vejledning, som tilsynet modtog henholdsvis den 13. september 2018, den 26. april 2019, den 16. august 2019 og den 1. december 2019, i høring.”

Der er tale om fejlskrifter. På den baggrund har Forsyningstilsynet vurderet, at det ikke er påkrævet at foretage en egentlig genoptagelse af sagen. Ændringerne har således ikke konsekvenser for tilkendegivelsen. Således er Dansk Energis Standardaftale og tilhørende Vejledning for tilslutning med begrænset netadgang fortsat taget til efterretning, som det er angivet i afsnittet ”Tilkendegivelse”.

----------------------------

Standardaftalen og den tilhørende Vejledning regulerer de særlige forhold, der gælder for anlæg tilsluttet med begrænset netadgang.

Efter drøftelser med Forsyningstilsynet har Dansk Energi fremsendt en revideret udgave af Standardaftale og Vejledning den 1. december 2019.

Dansk Energi har oplyst, at begrænset netadgang er et fleksibilitetsprodukt, der har til formål at sikre en bedre udnyttelse af distributionsnettets kapacitet og dermed udskyde investeringer til netforstærkning. Ordningen fremmer den grønne omstilling ved at understøtte en samfundsmæssig effektiv udnyttelse af distributionsnettets kapacitet, hvilket naturligt medfører en samfundsøkonomisk gevinst.

Ordningen indebærer, at forbrugsanlæg (10-60 kV) kan vælge at acceptere en periodevis midlertidig reduktion i effekttræk, når den ledige kapacitet i elnettet er utilstrækkelig. Anlæggene gentilkobles, når der igen er ledig kapacitet. Herved kan overskudskapacitet udnyttes, hvor det ellers ville være nødvendigt at udbygge hele nettet. Som kompensation for anlæggenes reducerede forsyningssikkerhed fjernes tilslutningsbidraget for anlæg med begrænset netadgang. Kunderne skal imidlertid stadig afholde de faktiske omkostninger for tilslutning til nettet.

Den midlertidige reduktion sker ved, at disse kunder i samme geografiske område, hvor der opleves manglende kapacitet, hver især bliver pålagt at reducere deres effekttræk med samme procentvise andel af den samlede tilsluttede effekt. Effekttrækket kan øges, når der igen er ledig kapacitet. Anlæg tilsluttet med begrænset netadgang i samme geografiske område afkobles således forholdsmæssigt, og afkoblingen sker dermed uafhængigt af, hvornår tilslutning med begrænset netadgang er sket.

Tilkendegivelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.