Vejle Oplands Strømforsyning (VOS) klager over valg af model for fordeling af omkostninger hos 60 kV Sydøstjylland I/S

Vejle Oplands Strømforsyning (VOS) har i brev af den 18. juni 1999 anmodet Energitilsynet (Elprisudvalget) om ikke at godkende gennemførelsen af den såkaldte "Mellemmodel" i selskabet 60 kV Sydøstjylland I/S (SØJ), før problemerne er løst på en måde, der ikke medfører væsentlige omkostningsforøgelser eller medfører yderligere opsplitning af nettet.

 

Af SØJ's redegørelse i sagen fremgår blandt andet, at selskabets vedtægter åbner mulighed for, at selskabets interessenter kan udtræde af selskabet efter udgangen af år 2001. SØJ oplyser, at den interessent, der udtræder af selskabet, er berettiget til at fordre den del af 60 kV nettet, som er beliggende inden for den pågældende interessents forsyningsområde, overdraget på vilkår fastsat i SØJ's vedtægter. 2/4-1279