Vildbjerg Elværk har søgt om godkendelse af omkostninger til fjernaflæste elmålere

Elnetselskaberne kan ansøge Energitilsynet om forhøjelse af indtægtsrammen, hvis selskaberne kan dokumentere omkostningerne til installation af fjernaflæste elmålere

Fjernmålerbekendtgørelsen stiller krav om, at alle kunder har en fjernaflæst måler inden udgangen af 2020. Idriftsættelse af fjernaflæste målere kan give en forhøjelse af indtægtsrammen som svarer til omkostningerne ved at installere og efterfølgende drive de fjernaflæste målere. Energitilsynet har til opgave at behandle ansøgninger fra netselskaberne vedrørende disse investeringer i fjernaflæste målere.

I praksis kan netvirksomhederne ansøge Energitilsynet om forhøjelse af reguleringsprisen senest 31. maj afholdte omkostninger i året før.

En komplet ansøgning indeholder et udfyldt ansøgningsskema samt dokumentation for de ansøgte omkostninger. Energitilsynet har udarbejdet ansøgningsskemaer og en tilhørende vejledning, som kan findes på Energitilsynets hjemmeside.

Da der i fjernmålerbekendtgørelsen er lagt op til, at dokumenterede meromkostninger medfører en kompensation for netvirksomheden, består tilsynsopgaven i at sikre, at omkostningerne er relevante og dokumenterede.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018