Ansøgninger før 2018

Ansøgninger før 2018

Bemærk dog § 50 Stk. 5 i BEK nr 969 af 27/06/2018, hvoraf det fremgår, at ansøgning om forhøjelse af reguleringspriser og om korrektioner efter reglerne i bekendtgørelsen nævnt i stk. 4 skal være modtaget af Forsyningstilsynet senest 1. oktober 2018, for så vidt angår årene før 2017, og senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår året 2017. Såfremt ansøgningen ikke er modtaget rettidigt, bortfalder muligheden for at få godkendt en forhøjelse af rammerne. 

Ansøgninger efter 2018

Ansøgninger vedr. 2018 og fremefter skal indsendes jf. punktet Reguleringsregnskab og ansøgninger

Nødvendige nyinvesteringer

Information om indberetning

Økonomisk model

Ved ansøgninger om godkendelse af nødvendige nyinvesteringer skal der benyttes forskellige udgaver af den økonomiske model alt efter i hvilket år, den pågældende investering er idriftsat, eller der er truffet bindende økonomiske dispositioner.

Nedenfor findes de økonomiske modeller, der skal vedhæftes en ansøgning i ENAO, samt en vejledning til den økonomiske model.

Forsyningstilsynet har endvidere udarbejdet en vejledning til ansøgning om godkendelse af nødvendige nyinvesteringer efter den nye model.

Materiale til indberetning

Økonomisk model for investeringer, hvor der ikke er foretaget er foretaget bindende økonomiske dispositioner før den 8. oktober 2008 (opdateret d. 8. februar 2019)

Økonomisk model for nødvendige nyinvesteringer, hvor der er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden 8. oktober 2008 (opdateret 28. februar 2013)

Vejledning til den økonomiske model, hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispostioner inden den 8. oktober 2008 (opdateret d. 6. april 2018)

Vejledning til ENAO for ansøgning om nødvendig nyinvestering (opdateret 24. september 2015)

Orientering sendt til netselskaberne 7. marts 2018 om justering af indtægtsrammen under ny økonomisk regulering

Frist for indberetning

Nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2015 og fremefter skal indsendes senest den 31. maj i det efterfølgende kalenderår. For uddybende information, se udmeldte orientering af 29. maj 2015 her

Fjernaflæste målere

Information
om indberetning

Vejledning og ansøgningsskema er  opdateret april 2018

Beregningsmodellen er opdateret april 2018

Materiale til indberetning

Vejledning til ansøgninger vedr. fjernaflæste målere

Ansøgningsskema 2014- for målere idriftsat i 2014

Ansøgningsskema 2015 - for målere idriftsat i 2015

Ansøgningsskema 2016 - for målere idriftsat i 2016

Ansøgningsskema 2017 - for målere idriftsat i 2017


Energitilsynets afgørelse af 29. september 2015 (inkl. model)

Modelafgørelse

Frist for indberetning

31.maj 2018 - for omkostninger afholdt til fjernaflæste målere i 2017

I øvrigt

Materialet til indberetningen er desuden gældende for Forsyningstilsynet fra 1. juli 2018

Udmelding december 2018

Orientering om ansøgninger om forhøjelser af netvirksomhedernes rammer og praksis for fjernaflæste målere.

Nedenstående orienteringsbrev og notat for information om ansøgninger om forhøjelser under ny økonomisk regulering, samt fremadrettet praksis for forhøjelser ved investering i fjernaflæste målere.

Orienteringsbrev til netvirksomhederne

Praksis for fjernaflæste målere 

Ansøgninger om omkostninger til IT-sikkerhed

Information om indberetning

Netvirksomheder kan ansøge om forhøjelse efter reglerne i bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne (BEK nr. 515 af 23/05/2017).

Materiale til indberetning

Ansøgningen skal være bilagt Energistyrelsens godkendelse af netvirksomhedens kontrakt med it-sikkerhedstjenesten, jf. § 25, stk. 5, og den skal indeholde en redegørelse for, hvordan priser og vilkår i kontrakten er fastsat, jf. § 28 stk. 3.

Frist for indberetning

31.maj 2018 - for godkendte omkostninger til it-sikkerhed afholdt i 2017, jf. § 28 stk. 4.


For omkostninger der afholdes i 2018 gælder Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne (BEK nr 1609 af 18/12/2017) og ansøgninger herom skal være modtaget i Forsyningsitilsynet senest 31. maj 2019, jf. § 2 i BEK nr 1609 af 18/12/2017 og § 28 stk. 4 i (BEK nr. 515 af 23/05/2017).