Reguleringsregnskaber

Det følger af § 44, stk. 1, i Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 969 af 27/06/2018), at netvirksomhederne skal udarbejde, lade revidere og indsende årlige reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet. 

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab

Reguleringsregnskabet er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (BEK nr. 1469 af 10/12/2018).

Det følger endvidere af Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 969 af 27/06/2018) og Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget (BEK nr. 75 af 25/01/2019), at netvirksomhederne kan søge om forhøjelse af omkostningsramme og forrentningsgrundlag for visse investeringer.

Dokumentationen for disse ansøgninger indgår i netvirksomhedens reguleringsregnskab

Materiale til ansøgninger om forhøjelse af indtægtsramme

I forbindelse med indsendelse af reguleringsregnskabet er det muligt at indsende ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen.

Frist for indberetning

Netvirksomhedens reviderede reguleringsregnskab samt eventuelle ansøgninger om forhøjelse vedrørende investeringer foretaget i 2019 skal være indberettet til Forsyningstilsynet senest den 30. juni i året efter reguleringsåret.

Bemærk, at der for reguleringsregnskabet for 2019 er en ændret frist for indberetning: 30. september 2020. (https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/udskydelse-af-fristen-for-elnetvirksomhedernes-aflaeggelse-af-reguleringsregnskaber-for-2019)

Reguleringsregnskabet skal indberettes via Forsyningstilsynets elektroniske anmeldelsessystem (ENAO).

ENAO kan tilgås via: https://enao.forsyningstilsynet.dk. Læs mere om indberetning via ENAO i vejledningen under punktet "Hent fil".