Reguleringsregnskaber

Materiale til indberetning

Det følger af § 44, stk. 1, i Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 969 af 27/06/2018), at netvirksomhederne skal udarbejde, lade revidere og indsende årlige reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet.

Reguleringsregnskabet er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (BEK nr. 1469 af 10/12/2018). 

Det følger endvidere af Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 969 af 27/06/2018) og Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget (BEK nr. 75 af 25/01/2019), at netvirksomhederne kan søge om forhøjelse af omkostningsramme og forrentningsgrundlag for visse investeringer.

Dokumentationen for disse ansøgninger indgår i netvirksomhedens reguleringsregnskab

Indberetning af regulerings-regnskab

Reguleringsregnskabet indberettes i Forsyningstilsynets elektroniske anmeldelsessystem (ENAO), og Forsyningstilsynet har udarbejdet en vejledning til indberetning af reguleringsregnskaber.

Tjekliste til indberetning

Materiale til ansøgning om forhøjelse

Vejledning til ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen er vedlagt som bilag 1 til Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab

Ansøgningsskema 24-33.xlsx

Ansøgningsskema FM.xlsx

Vejledende liste over ændrede krav  jf. § 25, stk. 3, i BEK 969/2018

Frist for indberetning

Netvirksomhedens reviderede reguleringsregnskab samt eventuelle ansøgninger om forhøjelse vedrørende investeringer foretaget i 2018 skal være indberettet til Forsyningstilsynet senest den 30. juni i året efter reguleringsåret