Ofte stillede spørgsmål om indberetning af værdier

03.01.2022

Kommunen er ansvarlig for, at indberetningen af værdierne foretages hvert år senest den 1. februar.

1. Hvem skal indberette?

De kommuner, der direkte eller indirekte ejer eller har ejet andele i virksomheder, som fremgår nedenfor (se spørgsmål 5 og 6).

Bemærk at det er kommunen og ikke den enkelte virksomhed, som skal foretage indberetningen.

2. Hvorfor skal der indberettes?

Indberetningen sker som led i den modregning, der hvert år foretages i kommunernes statstilskud.

Det er enhver form for økonomisk værdi, som overføres til kommunerne fra deres energivirksomheder eller til kommunens øvrige virksomhed, der hvert enkelt år skal registreres og indberettes.

Kommunerne indberetter registreringerne (rådighedsbeløbene) til Forsyningstilsynet, der træffer afgørelse om, hvorvidt rådighedsbeløbene mv. kan godkendes.

Afhængig af kommunens virksomhedsstruktur skal kommunerne samtidig med indberetningen erklære, at der i det pågældende år ikke er anvendt energimidler til spildevandsog affaldsaktiviteter.

Herefter meddeler Forsyningstilsynet de godkendte rådighedsbeløb mv. til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som beregner og reducerer kommunernes statstilskud.

3. Hvad skal indberettes?

Kommuner skal indberette de værdier, som kommunen har modtaget fra de indberetningspligtige virksomheder, som er beskrevet nedenfor i spørgsmål 5.

Værdier er uddelinger fra indberetningspligtige virksomheder, eller vederlag ved afståelse af ejerandele i disse virksomheder. Herunder fx kontante beløb, udlodning ved kapitalnedsættelse og fysiske aktiver.

Herudover skal kommuner afhængig af kommunernes virksomhedsstruktur erklære hvorvidt der i virksomheder, som er beskrevet nedenfor i spørgsmål 6 er anvendt energimidler til aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg, spildevandsanlæg eller affaldshåndtering.

I bilag til Bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 er der ved forskellige eksempler på virksomhedsstrukturer nærmere beskrevet i hvilke situationer kommunerne skal afgive erklæringen.

Indberetningen og erklæringen betegnes samlet for indberetningen.

Bemærk at kommuner med indberetningspligtige virksomheder skal foretage indberetningen, uanset om kommunen i indberetningsperioden har modtaget værdier eller ej.

4. Skal solcelleanlæg indberettes?

Solcelleanlæg er i egenskab af et elproducerende anlæg også omfattet af elforsyningslovens bestemmelser. Dette betyder, at solcelleanlæg opsat på kommunale bygninger er omfattet af kommunernes indberetningspligt.

Kommunens indberetningspligt indebærer både en angivelse af, om kommunen ejer et solcelleanlæg og registrering af eventuelle økonomiske gevinster fra anlægget.

Registreringspligten gælder både i de tilfælde, hvor et solcelleanlæg alene producerer el til bygningens eget forbrug, og i de tilfælde hvor et solcelleanlæg, udover produktion til eget forbrug, sender overskydende el ud på forsyningsnettet.
Når den el, der bliver produceret i et solcelleanlæg, enten sendes ud på forsyningsnettet eller udnyttes af den tilknyttede bygning, opnår kommunen enten en besparelse i elforbrug og afgifter eller et vederlag for den leverede elektricitet. Dette salg eller denne besparelse udgør en økonomisk gevinst omfattet af registreringspligten.

Den økonomiske gevinst skal opgøres som den årlige gevinst ved solcelleanlægget – efter kommunens udgifter til de enkelte solcelleanlæg, f.eks. udgifter til køb af anlæg (i form af afskrivninger), øvrige etableringsudgifter, løbende driftsudgifter etc. – er fratrukket.

Forsyningstilsynet er blevet opmærksom på, at flere kommuner indberetter et samlet over-/underskud for alle kommunens solcelleanlæg for det pågældende år og dermed modregner solcelleanlæg med underskud i solcelleanlæg med overskud. Forsyningstilsynet har derfor undersøgt, om der er noget til hinder for, at kommunerne gør dette. Forsyningstilsynet har overvejet, om det skulle være i strid med el- eller varmeforsyningsloven eller indberetningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m). Efter grundig granskning har Forsyningstilsynet ikke fundet noget i el- eller varmeforsyningsloven eller indberetningsbekendtgørelsen, der eksplicit afskærer kommunerne fra at indberette et samlet over-/underskud for alle kommunens solcelleanlæg for det pågældende år.

Det er således Forsyningstilsynets vurdering, at den enkelte kommune kan vælge at fremføre underskud for de enkelte solcelleanlæg til modregning i overskud for de pågældende enkelte solcelleanlæg i senere år. Det er samtidig Forsyningstilsynets vurdering, at der ikke er noget til hinder for, at kommunen indberetter det samlede over-/underskud for alle kommunens solcelleanlæg for det pågældende år og fremfører det underskud, der ikke benyttes i året. Kommunen kan dog ikke vælge begge løsninger, idet det samme underskud så ville blive anvendt to gange.

5. Hvilke virksomheder er omfattet af indberetningspligten?

Virksomheder med produktion, transport, handel og levering af elektricitet.

  • F.eks. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S (Selskabet producerer biogas, som genanvendes til blandt andet el).

Virksomheder med varmefremføringsanlæg og anlæg til produktion af opvarmet vand eller damp.

  • F.eks. CTR og VEKS Indberetningspligten omfatter således også fælleskommunale virksomheder.

Bemærk, at alle virksomheder, som er i koncernstrukturer, er omfattet af indberetningspligten.

Virksomhederne kan være direkte eller indirekte ejet af kommunen og kan være helt eller delvist ejet af kommunen.

6. Hvilke virksomheder er omfattet af erklæringspligten?

Virksomheder omfattet af indberetningspligten og som samtidig varetager aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg, spildevandsanlæg eller affaldshåndtering.

  • F.eks. affaldsfyrede varme- og kraftvarmeanlæg som I/S Vestforbrænding og spildevandsanlæg som BIOFOS Lynettefællesskabet A/S.

Bemærk, at alle virksomheder, som er i koncernstrukturer, er omfattet af indberetningspligten.

Virksomhederne kan være direkte eller indirekte ejet af kommunen og kan være helt eller delvist ejet af kommunen.

7. Hvornår skal der indberettes?

Indberetningen af værdier skal foretages senest 1. februar hvert år.

Fristen kan ikke udsættes. Det skyldes, at Forsyningstilsynet først skal behandle indberetningerne, godkende de indberettede rådighedsbeløb og herefter meddele Social- og Indenrigsministeriet beløbene inden den 1. maj.

Ud over indberetningen skal kommunen senest den 1. september fremsende kommunens revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af indberetningen.

8. Hvordan skal der indberettes?

Indberetningen af værdier skal fra 2022 foretages vha. den digitale indberetningsblanket via virk.dk.

NB: Det er fra 2022 ikke længere muligt at indsende indberetningen pr. e-mail til Forsyningstilsynet!

Vi arbejder pt på også at få digitaliseret revisorerklæringen, så denne også kan udfyldes og indsendes via en digital blanket fra september 2022. Kommunerne vil modtage en påmindelse om indsendelse af revisorerklæringen i august måned.

9. Hvor findes reglerne?

  • Elforsyningsloven.
  • Varmeforsyningsloven.
  • Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer.

Se mere på retsinformation.dk