REMIT

09.07.2018

Al handel med el og naturgas på de europæiske energimarkeder er genstand for større overvågning end nogensinde tidligere som følge af REMIT-forordningen

Al handel med el og naturgas på de europæiske energimarkeder er genstand for større overvågning end nogensinde tidligere. Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT) sikredes en lovgivningsmæssig ramme skræddersyet til energisektoren, der:

  • Definerer markedsmisbrug (markedsmanipulation, forsøg på markedsmanipulation og insiderhandel)
  • Eksplicit forbyder markedsmisbrug
  • Kræver effektiv og rettidig offentliggørelse af intern viden fra markedsdeltagerne
  • Forpligter enhver person, der som led i sit erhverv gennemfører transaktioner med engrosenergiprodukter, til at rapportere transaktioner under mistanke for at være i strid med REMIT

REMIT er en forkortelse for forordningens engelske titel (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). REMIT trådte i kraft den 28. december 2011 og skal bidrage til at sikre, at forbrugerne og andre markedsdeltagere har tillid til elektricitets- og gasmarkedernes integritet; at de priser, der fastsættes på engrosenergimarkederne, afspejler et rimeligt og konkurrencepræget samspil mellem udbud og efterspørgsel; og at der ikke kan opnås fortjenester på grundlag af markedsmisbrug. REMIT skal således forebygge og forhindre markedsmisbrug på engrosenergimarkederne og udgør i denne forbindelse en vigtig ramme for at identificere og forfølge markedsmisbrug i Danmark – og i resten af Europa.

Forsyningstilsynets rolle

Forbud mod markedsmisbrug

Registrering hos Forsyningstilsynet

Indrapportering af data

Offentliggørelse af intern viden

Mere information