Forbud mod markedsmisbrug

15.08.2018

REMIT-forordningen skal forhindre markedsmisbrug

REMIT skal forhindre markedsmisbrug og indeholder således forbud mod insiderhandel (REMIT artikel 3) og markedsmanipulation, herunder forsøg på markedsmanipulation (REMIT artikel 5).

Definitionerne af insiderhandel og markedsmanipulation fremgår af REMIT artikel 2:

Insiderhandel

Forbuddet mod insiderhandel indebærer bl.a., at det er forbudt for personer, som er i besiddelse af intern viden vedrørende et energiprodukt:

  • at benytte denne viden ved direkte eller indirekte, for egen eller tredjemands regning at erhverve eller afhænde eller forsøge at erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, som denne viden vedrører (insiderhandel)
  • at meddele denne viden til andre, medmindre det sker som et normalt led i udøvelsen af deres beskæftigelse, erhverv eller funktioner (forkert videregivelse af intern viden)
  • på grundlag af intern viden at opfordre eller overtale andre til at erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, som denne viden vedrører (anbefaling på grundlag af intern viden)

Ved intern viden forstås specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører et eller flere engrosenergiprodukter, og som, hvis den blev offentliggjort, sandsynligvis mærkbart ville påvirke prisen på disse engrosenergiprodukter, jf. REMIT artikel 2(1). Samme bestemmelse indeholder en definition af ”viden”.

Markedsmanipulation

Markedsmanipulation defineres som

a) indgåelse i enhver transaktion eller afgivelse af enhver handelsordre for engrosenergiprodukter:

i) som giver eller kan give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter (falske/vildledende transaktioner)

ii) hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer eller forsøger at sikre, at prisen på et eller flere engrosenergiprodukter ligger på et kunstigt niveau, medmindre den, der har indgået i transaktionen eller har afgivet handelsordren, godtgør, at begrundelsen for at indgå i en sådan transaktion eller at afgive en sådan handelsordre er legitim, og at denne transaktion eller handelsordre er i overensstemmelse med accepteret markedspraksis på det pågældende engrosenergimarked, eller (kunstige priser)

iii) hvorved der benyttes eller forsøges benyttet en fingeret plan eller alle andre former for bedrag eller påfund, der sender eller sandsynligvis vil sende urigtige eller vildledende signaler vedrørende udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter (brug af fingeret plan, bedrag eller påfund)

eller

b) udbredelse af oplysninger gennem medierne, herunder internettet, eller på enhver anden måde, der giver eller kan give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter, herunder spredning af rygter og urigtige eller vildledende nyheder, når den person, der har spredt dem, vidste eller burde have vidst, at oplysningerne var urigtige eller vildledende (udbredelse af falske eller vildledende oplysninger).

Forsøg på markedsmanipulation er også omfattet af forbuddet. Man kan straffes for forsøg på markedsmanipulation, hvis man indgår i transaktioner i den hensigt 1) at give urigtige eller vildledende signaler, 2) at sikre en kunstig pris, 3) at benytte en fingeret plan eller andre former for bedrag eller 4) at udbrede oplysninger i den hensigt at give urigtige eller vildledende signaler.

De europæiske energiregulatorers samarbejdsorgan ACER’s vejledning om anvendelsen af REMIT indeholder eksempler på, hvad der potentielt kan udgøre markedsmisbrug. Vejledningen kan findes via REMIT-portalen:
https://www.acer-remit.eu/portal/home

Markedsdeltagere skal overholde forbuddene mod insiderhandel og markedsmanipulation. Under REMIT og Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1348/2014 af 17. december 2014 skal markedsdeltagere desuden

  1. registrere sig hos sin nationale regulerende myndighed, før der indgås transaktioner, som skal indberettes til ACER,
  2. rapportere data (transaktioner på engrosenergimarkederne, inkl. handelsordrer) til ACER og
  3. på effektiv og rettidig vis offentliggøre intern viden.

En markedsdeltager er ”enhver person, herunder transmissionsoperatører, som indgår i transaktioner, herunder afgivelse af handelsordrer, på et eller flere engrosenergimarkeder”, jf. REMIT artikel 2(7).