Forsyningstilsynets rolle

15.08.2018

Det er Forsyningstilsynet, der er dansk tilsynsmyndighed i forhold til REMIT.

I Danmark er det Forsyningstilsynet, der er tilsynsmyndighed i forhold til REMIT.

Overvågning af engrosenergimarkederne er væsentlig for gennemførelsen af et velfungerende, sammenhængende og integreret indre energimarked. Forsyningstilsynet skal i den forbindelse sørge for, at forbuddene mod insiderhandel (REMIT artikel 3) og markedsmanipulation (REMIT artikel 5), og at forpligtelsen til at offentliggøre intern viden, bliver overholdt.

Til sikring af overholdelsen af REMIT kan Forsyningstilsynet bl.a.:

  • Indhente nødvendige oplysninger hos enhver relevant fysisk og juridisk person, herunder hos offentlige myndigheder
  • Få adgang til en markedsdeltagers lokaler og på stedet gøre sig bekendt med enhver nødvendig oplysning (kontrolbesøg)
  • Påbyde, at forhold, der strider mod REMIT, bringes i orden
  • Offentliggøre sine afgørelser i sager om overtrædelse af regler i REMIT på sin hjemmeside
  • Offentliggøre beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning på sin hjemmeside


Overtrædelse af REMIT-forordningen kan straffes med fængsel i op til seks år.