Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Brønderslev Varmes omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018

Forsyningstilsynet har gennemført et omkostningstilsyn vedrørende Brønderslev Varmes omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Brønderslev Varme ikke i tilstrækkeligt omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2018, idet virksomheden har indberettet et udokumenteret beløb på 8.574 kr. som omkostninger til realisering af energibesparelser efter § 17, stk. 2.

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside, www.forsyningstilsynet.dk, idet Forsyningstilsynet finder, at der ikke er hensyn, der er til hinder herfor.