Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Hedensted Fjernvarmes’ omkostnin-ger til realisering af energibesparelser i 2018

Forsyningstilsynet har gennemført et omkostningstilsyn vedrørende Hedensted Fjernvarmes omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Hedensted Fjernvarme ikke har indberettet en omkostning på 244.764 kr. til udvidelse af et solvarmeanlæg under omkostninger til realisering af energibesparelser, og at Hedensted Fjernvarme ikke har medtaget et beløb på 75.000 kr. som en del af de indberettede administrationsomkostninger.

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på Forsyningstilsynets hjemmeside, www.forsyningstilsynet.dk.