Afgørelse om markedsmæssighed af aftaler indgået af Aalborg Varme A/S for kontrolåret 2015

Forsyningstilsynet har den 1. september 2020 truffet afgørelse i en stikprøvesager om markedsmæssigheden af koncerninterne transaktioner om energibesparelser i Aalborg Varme A/S i 2015.

Afgørelsen er truffet efter § 28 b i lov om varmeforsyning.

Aalborg Varme A/S blev ved mail af 9. februar 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser i kontrolåret 2015.

Aalborg Varme A/S oplyste, at virksomheden i 2015 indgik transaktioner om køb af energibesparelser med koncernforbundne virksomheder. Aalborg Varme A/S købte energibesparelser fra Energicenter Aalborg Entreprise A/S (det nuværende Aalborg Energicenter A/S) samt af den kommunale virksomhed Energicenter Aalborg, der med virkning fra 1. januar 2016 blev lagt sammen med Aalborg Energicenter A/S.

Den fremsendte dokumentation godtgjorde, at Aalborg Varme A/S købte energibesparelser for i alt 25.005.315,00 kr. fordelt på to transaktioner i 2015. Aalborg Varme A/S købte 24.813.629 kWh fra Energicenter Aalborg for i alt 4.896.866,00 kr., hvilket svarer til en enhedspris på 20 øre pr. kWh, og 42.929.532 kWh fra Aalborg Energicenter A/S for i alt 20.108.449,00 kr., svarende til en enhedspris på 47 øre pr. kWh.

Priserne var fastlagt til kostprisen tillagt et administrationsgebyr på 4 øre pr. kWh for transaktionen med Energicenter Aalborg, og på 1 øre pr. kWh for transaktionen med Aalborg Energicenter A/S. Aalborg Varme A/S har dokumenteret, at gebyrerne dækkede de administrative omkostninger i de to virksomheder uden at der deri lå en nettoavance hos Energicenter Aalborg eller Aalborg Energicenter A/S.

Aalborg Varme A/S har som led i sagens oplysning fremsendt en tilstrækkelig funktions- og risikoanalyse.

Aalborg Varme A/S tilsidesatte kravet om, at varmedistributionsvirksomheders aftaler med andre virksomheder skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet for så vidt angår aftalen med Energicenter Aalborg. Forsyningstilsynet påtaler dette forhold.

Den fremsendte dokumentation godtgjorde, at aftalerne var markedsmæssige.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.