Afgørelse om markedsmæssighed af Dinel A/S´ koncerninterne aftale i kontrolåret 2014

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) besluttede den 19. december 2017 at gennemføre en bagudrettet kontrol af aftalers markedsmæssighed på området for energibesparelser. Dinel A/S (tidligere AURA el-net ØE A/S) blev ved mail af 9. februar 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser
i kontrolåret 2014.

Dinel A/S har på anmodning oplyst, at de koncernforbundne netvirksomheder AURA el-net ØE A/S, AURA el-net GE A/S, AURA el-net VE A/S og AURA el-net BE A/S, der senere fusionerede til det nuværende Dinel A/S, i 2014 indgik en rammeaftale om realisering af energibesparelser med det koncernforbundne rådgivningsselskab AURA Rådgivning A/S (tidl. Lokalenergi Handel A/S) i 2014. Aftalen mellem de fire netvirksomheder og AURA Rådgivning benævnes i det følgende ”rammeaftalen”.

Eftersom rammeaftalen gældende for 2014 omfattede fire koncernforbundne netvirksomheder, og eftersom disse netvirksomheder i 2015 fusionerede til det nuværende Dinel, besluttede Forsyningstilsynet at vurdere markedsmæssigheden for hele rammeaftalen og ikke kun for den del af aftalen, der vedrørte AURA el-net ØE A/S.

Dinel A/S har på anmodning fremsendt en skriftlig rammeaftale og underliggende fakturaer for selskabets køb af energibesparelser fra det koncerninterne rådgivningsselskab AURA Rådgivning A/S (tidl. Lokalenergi Handel A/S). De endelige skriftlige aftaler om realisering af energibesparelser forelå i skriftlig form på aftaletidspunktet. Derimod er der ikke udarbejdet aftalebilag eller løbende dokumentation.

Dinel A/S har fremsendt årsrapporter, der viser, at AURA Rådgivning A/S havde en omsætning i henhold til aftalen på 14.014.324,40 kr., hvoraf 7.834.934,00 kr. blev udbetalt som tilskud. Dinel A/S har tilvejebragt oplysninger, der har godtgjort, at AURA Rådgivning A/S har haft en nettoomsætning for salg af energibesparelser til Dinel A/S på 3.112.533,58 kr.

Dinel A/S har ikke godtgjort, at priserne i aftalen var markedsmæssige med den under sagen fremsendte dokumentation.

Forsyningstilsynet fastsætter skønsmæssigt den markedsmæssige pris til 11.104.772,33 kr., jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning. Dette indebærer, at den testede pris for energibesparelser på 14.014.324,40 kr. nedsættes med 2.909.552,07 kr. til 11.104.772,33 kr.

Forsyningstilsynet har til brug for den skønsmæssige fastsættelse af den markedsmæssige pris anvendt den transaktionsbaserede nettoavancemetode og udarbejdet en databaseundersøgelse, der angiver en markedsmæssig nettoavance for uafhængige rådgivningsvirksomheder På dette grundlag har Forsyningstilsynet sammenlignet AURA Rådgivning A/S’ nettoavance, der i 2014 var 101,49 pct. for salg af energibesparelser til Dinel A/S, med nettoavancer, som sammenlignelige, uafhængige virksomheder får på et marked med effektiv konkurrence, hvor der i årene 2011-13 kunne opnås avancer som vægtet gennemsnit, som udgør 6,62 pct.

Forsyningstilsynet åbner på baggrund af den foreliggende sag af egen drift sager om markedsmæssigheden af Dinel A/S’ koncerninterne aftaler om energibesparelser for kontrolårene 2012-13 og 2015-17.

Forsyningstilsynet påtaler endvidere, at Dinel A/S i 2014 tilsidesatte kravet om, at netvirksomheder skal udarbejde en kortfattet beskrivelse af den valgte metode til sikring af markedsmæssigheden af prisfastsættelsen, og at beskrivelsen skal vedlægges aftalen som et bilag. Det påtales også, at Dinel A/S tilsidesatte endvidere kravet om, at dokumentationen for aftalers markedsmæssighed skal udarbejdes løbende, jf. § 46, stk. 2, 1-3. pkt., i lov om elforsyning.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.