Afgørelse om markedsmæssigheden af SK Varme A/S´ og Zeanet A/S´ aftaler om realisering af energibesparelser i kontrolåret 2012

Forsyningstilsynet har den 1. juli 2020 truffet afgørelse i to stikprøvesager om mar-kedsmæssigheden af koncerninterne transaktioner om energibesparelser i SK kon-cernen for kontrolåret 2012.

Afgørelserne er truffet efter § 46 i lov om elforsyning og § 28 b i lov om varmeforsyning.

SK Varme A/S blev ved mail af 9. februar 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser i kontrolåret 2012.

SK Varme A/S oplyste, at SK Varme A/S i 2012 indgik en samhandelsaftale med SK Service A/S om køb af energibesparelser. Det fremgik af oplysningerne, at Zeanet A/S indgik i samme aftalekompleks med SK Service A/S. På den baggrund besluttede Forsyningstilsynet den 21. august 2019 at starte en parallel sag om markedsmæssighed af Zeanet A/S’ koncerninterne transaktioner om energibesparelser for 2012.

Af samhandelsaftalen fremgår det, at SK Service A/S forpligtede sig til at gennemføre SK Varme A/S’ og Zeanet A/S’ forpligtelser om realisering af energibesparelser. Afregningen efter aftalen blev fastsat efter en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter, som SK Service A/S havde i forbindelse med levering af energibesparelser med et tillæg på 10 % af de samlede omkostninger til dækning af renteudgifter og fortjeneste.

Det er i den forbindelse dokumenteret, at Zeanet A/S i 2012 betalte 2.303.572,00 kr. for energibesparelser, hvoraf SK Service A/S havde en nettoavance på 209.415,87 kr. for transaktionen, samt at SK Varme A/S i 2012 betalte 1.744.885,00 kr. for energibesparelser, hvoraf SK Service A/S havde en nettoavance på 158.626,14 kr. for transaktionen.

Distributionsvirksomhederne har ikke godtgjort, at priserne i aftalen var markedsmæssige.

Forsyningstilsynet nedsatte på den baggrund prisen i aftalerne med 168.784,70 kr. for Zeanet A/S, hvilket svarer til en markedsmæssig avance på 40.631,16 kr., samt med 127.849,28 kr. for SK Varme A/S svarende til en markedsmæssig nettoavance på 30.776,86 kr.

Afgørelserne og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.