Afgørelse om markedsmæssigheden af Verdo Hillerød Elnet A/S' (nu N1 Hillerød A/S) aftaler om energibesparelser for kalenderåret 2014

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den af Verdo Hillerød Elnet A/S (nu N1 Hillerød A/S) fremsendte dokumentation ikke kan godtgøre, at rammeaftalen af 17. december 2012 med Energirådgivningen var markedsmæssig.

Forsyningstilsynet fastsætter herefter ud fra en samlet konkret vurdering af en række forhold i forbindelse med transaktionen skønsmæssigt den markedsmæssige pris i rammeaftalen for kontrolåret til 1.447.268,02 kr., hvilket svarer til en enhedspris på 41,0 øre/kWh, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning. Den fastsatte pris bevirker, at prisen i aftalen nedsættes med 423.638,98 kr.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.