Afgørelse om markedsmæssigheden af Zeanet A/S´ aftaler om realisering af energibesparelser i kontrolåret 2015

Forsyningstilsynet har den 1. juli 2020 truffet afgørelse i to stikprøvesager om markedsmæssigheden af koncerninterne transaktioner om energibesparelser i SK koncernen for kontrolåret 2012.

Afgørelserne er truffet efter § 46 i lov om elforsyning og § 28 b i lov om varmeforsyning.

SK Varme A/S blev ved mail af 9. februar 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser i kontrolåret 2012.

SK Varme A/S oplyste, at SK Varme A/S i 2012 indgik en samhandelsaftale med SK Service A/S om køb af energibesparelser. Det fremgik af oplysningerne, at Zeanet A/S indgik i samme aftalekompleks med SK Service A/S. På den baggrund besluttede Forsyningstilsynet den 21. august 2019 at starte en parallel sag om markedsmæssighed af Zeanet A/S’ koncerninterne transaktioner om energibesparelser for 2012.

Af samhandelsaftalen fremgår det, at SK Service A/S forpligtede sig til at gennemføre SK Varme A/S’ og Zeanet A/S’ forpligtelser om realisering af energibesparelser. Afregningen efter aftalen blev fastsat efter en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter, som SK Service A/S havde i forbindelse med levering af energibesparelser med et tillæg på 10 % af de samlede omkostninger til dækning af renteudgifter og fortjeneste.

Det er i sagen dokumenteret, at Zeanet A/S i 2015 betalte 3.562.563,00 kr. for energibesparelser.

Heraf havde SK Service A/S en nettoavance på 169.645,86 kr. for transaktionen.

Zeanet A/S har ikke godtgjort, at prisen i aftalen var markedsmæssig.

Forsyningstilsynet fastætter prisen i aftalen til 3.440.679,65 kr. svarende til en markedsmæssig

nettoavance på 47.762,51 kr. Forsyningstilsynet nedsætter dermed prisen

med 121.883,34 kr.



Find afgørelsen og bilag til højre på denne side