Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Din Forsyning Varme A/S

Forsyningstilsynet har den 30. oktober 2018 gennemført et stedligt tilsyn hos Din Forsyning Varme A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en stikprøveundersøgelse af, om omkostningerne var opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Din Forsyning Varme A/S ikke i tilstrækkelig omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse med henblik på at opfylde kravet i § 18, stk. 2 og 3, i energisparebekendtgørelsen, hvorfor der er sket en dobbeltindberetning af en omkostning på 604.889 kr.

I forbindelse med stikprøveundersøgelsen er Forsyningstilsynet desuden blevet opmærksom på et tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt der som påkrævet foreligger en ubrudt aftalekæde mellem sælger og virksomheden. Forsyningstilsynet videresender på den baggrund kopi af denne afgørelse til Energistyrelsen med henblik på Energistyrelsens vurdering af det pågældende spørgsmål.

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside.