Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Fjernvarme Fyn Distribution A/S

Forsyningstilsynet har den 28. maj 2019 gennemført et stedligt tilsyn hos Fjernvarme Fyn Distribution A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet har under sit tilsynsbesøg konstateret, at det indberettede beløb til omkostninger til realisering af energibesparelser på 15.759.928 kr. indeholder en udgift på henholdsvis 4.703.288 kr. og 7.403.014 kr., der udgør betaling til en række eksterne aktører og betaling til andre netselskaber for køb af energibesparelser.

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de eksterne aktører og andre netselskaber har haft administrationsomkostninger i forbindelse med realiseringen af de af Fjernvarme Fyn Distribution A/S indberettede energibesparelser i 2017. Fjernvarme Fyn Distribution A/S har ikke fordelt de indberettede energibesparelser fra eksterne aktører og andre netselskaber på henholdsvis realisering af energibesparelser og omkostninger til administration.

Forsyningstilsynet påtaler, at Fjernvarme Fyn Distribution A/S ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. § 18, stk. 2 og 3, samt § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen, jf. energisparebekendtgørelsens § 34, stk. 1.

Forsyningstilsynets afgørelse kan findes til højre på denne side