Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Forsyningstilsynet har den 28. februar 2019 gennemført et stedligt tilsyn hos Fjernvarme Horsens A.m.b.a. vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en stikprøveundersøgelse af, om omkostningerne var opgjort korrekt og er dækningsberettigede.

Fjernvarme Horsens A.m.b.a. havde indgået en rammeaftale med NGF Nature Energy A/S, hvorefter NGF Nature Energy A/S varetog alle fjernvarmeselskabets forpligtelser forbundet med energispareordningen. De indberettede omkostninger på 1.535.884 kr. til realisering af energibesparelser udgjorde fjernvarmeselskabets samlede betaling til NGF Nature Energy A/S herfor.

Forsyningstilsynet påtaler, at Fjernvarme Horsens A.m.b.a. ved manglende opdeling af omkostninger til energibesparelser ikke i tilstrækkeligt omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt.

Forsyningstilsynet er i forbindelse med stikprøveundersøgelsen blevet opmærksom på et fejloprettet projekt, der har den konsekvens, at indberetningen for 2017 ikke er korrekt. Forsyningstilsynet videresender på denne baggrund kopi af afgørelsen til Energistyrelsen med henblik på Energistyrelsens vurdering af det pågældende spørgsmål.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.