Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Flow Elnet A/S

Forsyningstilsynet har den 9. juli 2019 gennemført et omkostningstilsyn ved Flow Elnet A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Flow Elnet A/S ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. stk. 2 og 3, i energisparebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsyningstilsynet.dk i medfør af § 78 b i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynets afgørelse kan findes til højre på denne side