Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Forsyningstilsynet har den 21. marts 2019 gennemført et omkostningstilsyn ved Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. har fejlindberettet en alternativomkostning på 16.319 kr. til realisering af energibesparelser, og at fjernvarmeselskabet ikke har dokumentation for et indberettet beløb på 1.262.453 kr., jf. § 26, stk. 4, nr. 1, litra a og b, jf. § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. § 18, stk. 2 og 3, samt § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 1.

Endelig påtaler Forsyningstilsynet, at Haderslev Fjernvarme i 2017 ikke har opgjort sine omkostninger til realisering af energibesparelser som de faktisk afholdte omkostninger i overensstemmelse med § 19, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. har fremsendt dokumentation for, at det for meget opkrævede beløb på i alt 586.725,62 kr. (et betalt a conto beløb på 1.800.960,91 kr. for 2017 fratrukket de faktiske afholdte omkostninger i 2018 på 1.214.235,29 kr.) er fraregnet de priser, der er opkrævet hos varmeforbrugerne for 2018. 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsyningstilsynet.dk, idet Forsyningstilsynet finder, at der ikke er hensyn, der er til hinder herfor.