Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Kerteminde Forsyning - Varme A/S

Forsyningstilsynet har den 27. marts 2019 gennemført et omkostningstilsyn ved Kerteminde Forsyning - Varme A/S vedrørende fjernvarmeselskabets omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med fjernvarmeselskabets registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler bl.a. at Kerteminde Forsyning - Varme A/S ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. stk. 2 og 3, samt § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen.