Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos Næstved Fjernvarme a.m.b.a.

Forsyningstilsynet har den 29. maj 2019 gennemført et stedligt tilsyn hos Næstved Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en stikprøveundersøgelse af, om omkostningerne var opgjort korrekt og er dækningsberettigede.

Forsyningstilsynet påtaler, at Næstved Fjernvarme a.m.b.a. ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. § 18, stk. 2 og 3, samt § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Næstved Fjernvarme a.m.b.a. ikke i tilstrækkeligt omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse med henblik på at opfylde kravet i § 26, stk. 4, nr. 1, litra b, jf. § 18, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen, idet fjernvarmeselskabet ikke har indberettet et energisparebidrag på 7.000 kr. og et gebyr på 19.896,12 kr. som omkostninger til administration.

Forsyningstilsynet påbyder endelig Næstved Fjernvarme a.m.b.a. at ændre sin regnskabsførelse, så fjernvarmeselskabet opgør sine omkostninger til realisering af energibesparelser som de faktisk afholdte omkostninger i overensstemmelse med § 19, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.