Afgørelse om stedligt omkostningstilsyn hos RAH Net A/S

Forsyningstilsynet gennemførte den 27. februar 2019 et omkostningstilsyn ved RAH Net A/S vedrørende virksomhedens omkostninger til realisering af energibesparelser i 2017 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af energibesparelser for kontrolåret 2017. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at RAH Net A/S har fejlindberettet gebyrer til Energistyrelsen og Dansk Energi ved at indberette disse under virksomhedens almindelige driftsomkostninger.

Forsyningstilsynet påbyder i sammenhæng hermed RAH Net A/S at overholde kravet om regnskabsmæssig adskillelse af omkostninger forbundet med energispareordningen.

Forsyningstilsynet påtaler endvidere, at RAH Net A/S ikke har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2017, så administrationsomkostninger forbundet med energibesparelser er opgjort særskilt i overensstemmelse med § 18, stk. 5, jf. § 18, stk. 2 og 3.

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at gebyr til Energistyrelsen på 65.976,88 kr. og til Dansk Energi på 34.404 kr. i indtægtsrammen for 2017 fratrækkes de almindelige driftsomkostninger og indberettes som energispareomkostninger under omkostninger til administration. Afgørelsen vil blive inddraget i Forsyningstilsynets verserende sag om midlertidig forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme for 2017 med sagsnr. 18/12113.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.